Søraust Svalbards dyreliv

Dyrelivet på øyene avhenger av de livsvilkår som berggrunn, lokalklima og vegetasjon i sum gir. Havområdene omkring øyene er preget av kalde, arktiske vannmasser. I motsetning til områdene på Spitsbergens vestside, er sjøområdene i øst i liten grad påvirket av Golfstrømmens nordligste utløpere. Det er derfor mye drivis rundt øyene mesteparten av året. Med de klimasignaler vi ser i dag, kan dette endre seg.

I Norsk Polarinstitutts database Marine Mammals Sightings kan du registrere dine observasjoner av sjøpattedyr rundt Svalbard.
Krykkjer beiter i strandsonenKrykkjer beiter i strandsonen. (Bilde: Kit Kovacs & Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt) Fuglefjell med krykkje, Diskobukta på EdgeøyaFuglefjell med krykkje på nordsida av Diskobukta på Edgeøya. (Bilde: Kit Kovacs & Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt) Mytende (fjærfellende) ærfuglEn flokk av mytende (fjærfellende) ærfugl. (Bilde: Hallvard Strøm / Norsk Polarinstitutt) Eldre isbjørnhann under et fuglefjell på BarentsøyaEn eldre isbjørnhann under et fuglefjell på Barentsøya. Ikke forstyrr slike sommerbjørner, de går på sparebluss. (Bilde: Arild Lyssand / Sysselmannen på Svalbard) En flokk hvalross hviler, Kapp Lee, Edgeøya. I bakgrunnen vestkysten av Barentsøya.En flokk hvalross hviler uforstyrret ved Kapp Lee på Edgeøya. I bakgrunnen ses vestkysten av Barentsøya. (Bilde: Marie Lier)

Havhest hekker på flere lokaliteter. De to største kolonienen er Kvalpyntfjellet og Negerpynten sørvest på Edgeøya. Dette er også viktige lokaliteter for krykkje, polarlomvi, teist og alkekonge. Hvitkinngås hekker på flere steder i Freemansundet, ved andreéetangen og på Tusanøyane. Kortnebbgås finner vi hekkende på flere steder vest i Freemansundet, på Bjørnholmane og øyer ved Andréetangen. Ringgås har sitt hovedhekkeområde på Svalbard på Tusenøyane. Tusenøyane er også et viktig hekkeområde for ærfugl. Ærfugl hekker i tillegg på Zieglerøya, Delitschøya og Ryke Yseøyane. Polarmåke hekker på ca. 20 ulike steder i tilknytning til fuglefjell. Krykkje har stor utbredelse innenfor reservatet. Den finnes i totalt 21 kolonier, mange av disse er store. Krykkje hekker også på Ryke Yseøyane og i ni kolonier på Barentsøya. Bare to hekkekolonier med ismåke er kjent. Rødnebbterne hekker på mange ulike steder – 22 i alt. Tusenøyane er det viktigste hekkeområdet, men den finnes også på Ryke Yseøyane, Halvmåneøya, Zieglerøya og Delitschøya. Alkekonge finnes spredt og hekker i et stort antall kolonier. Innenfor reservatet er det fire større kolonier med polarlomvi. Den største er på Negerpynten. Polarlomvi hekker også i Vogelberget, Kvalpyntfjellet og mellom Russebukta og Diskobukta. Teist hekker spredt i hele reservatet og det er i alt ca. 25 kjente hekkekolonier. Kvalpyntfjellet er den største lokaliteten.

Smålom er en vanlig fugl i de fleste vann i reservatet. En annen fugl som er vanlig å se er polarjo. Tidlig på høsten raster store flokker med gjess i dalførene på Edgeøya før trekket sørover. Vestsiden av Barentsøya og Edgeøya er viktige myte- og næringsområder for ærfugl, praktærfugl og gjess. Bl.a. i Tjuvfjordlaguna kan vi se tusenvis av ærfugl i mytetida.

Isbjørn kan påtreffes hvor som helst i naturreservatet og til alle årets tider. I vinterhalvåret lever den et uforstyrret liv ettersom det er ubetydelig med ferdsel i reservatet utenom sommersesongen. Både Edgeøya og Barentsøya har årlig viktige hiområder for isbjørn. Forekomsten av isbjørn sommerstid avhenger bl.a. av ismengde, iskonsistens og næringstilgang. Det er alltid isbjørner her sommerstid. De holder ofte til på øyene med hekkende sjøfugl eller i nærheten av fuglefjell. Ofte har binner med unger tilhold inne i dalgangene langt fra kyststripa. Sjansen for at binnene møter store hannbjørner er mindre der.

Andre sjøpattedyr i området er ringsel, storkobbe, hvalross, vågehval og hvithval. Innenfor naturreservatet ligger mange av de viktigste liggeplasser for hvalross på Svalbard. Dette er liggeplasser som har vært kjent gjennom lang tid. Det vitner hauger med skjelettdeler fra fangst om. På flertallet av liggeplassene forekommer bare hanndyr. Men de senere årene har det i takt med en svak økning i hvalrossbestanden, også dukket opp hunndyr med unger på flere av liggeplassene på Tusenøyane. Dette er en gruppe dyr som er sårbare for ferdsel. Folk bør holde avstand. Den mest kjente og besøkte liggeplassen i naturreservatet er Kapp Lee nordvest på Edgeøya. Mange betydelige liggeplasser er kjent på Tusenøyane. Dette øyområdet med omkringliggende farvann er nå stengt for all ferdsel i tiden 15. mai–15. august.

Reinbestanden i naturreservatet er relativ tallrik, spesielt på Edgeøya. Dette bærer også vegetasjonen preg av gjennom gjødsling. Reinbestanden er totalfredet og bestandsnivået styres av klimatiske forhold vinterstid, beitetilgang og vinterdødelighet. Bestanden på Barentsøya ble ved tusenårsskiftet anslått til ca. 450 dyr. På Edgeøya ble det anslått å være ca. 2 500 rein, men dette er et usikkert tall.

Fjellrev forekommer over det meste av området. Bestanden antas å være god pga. stabil næringstilgang av sjøfugl og rein.

Innenfor Søraust-Svalbard naturreservat er det bare ett vann med svalbardrøye. Dette ligger nord på Barentsøya. Innenfor reservatet er alt fiske etter røye forbudt.

Oppdatert juni 2015

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø