Nordaustlandets dyreliv

I Norsk Polarinstitutts database Marine Mammals Sightings kan du registrere dine observasjoner av sjøpattedyr rundt Svalbard.
IsmåkekoloniIsmåkene hekker i utilgjengelige berg eller nunataker inne på breene langt fra sjøen. Bildet viser en koloni på Nordaustlandet. (Bilde: Harald Steen / Norsk Polarinstitutt) 2 ismåker påen steinIsmåker. (Bilde: Hallvard Strøm / Norsk Polarinstitutt)

Øst for Nordaustlandet er havstrømmene kalde. Kyststrekningene i øst er karrige. På nord- og vestsida siger varmere atlantisk vann inn fra vest og gir grunnlag for mer liv. Kysten i nord har derfor en rekke mindre fuglefjell med de vanlige sjøfuglartene havhest, polarmåke, krykkje, alkekonge, teist og polarlomvi. De fleste av fuglefjellene finnes på kysten mellom Murchisonfjorden og Kapp Bruun, på Sjuøyane og rundt Wahlenbergfjorden. De største krykkjefjell ligger på Sjuøyane, ved Rijpfjorden og i Duvefjorden. Alkefjellet i Hinlopen er en av de største polarlomvilokaliteter på Svalbard. Ismåke hekker flere steder i naturreservatet.

Hvitkinngås er funnet hekkende ved Torellneset og på flere øyer i Hinlopen. Kortnebbgås hekker på noen steder nordøst for Hinlopen, mens ringgås hekker sporadisk flere steder nord på Nordaustlandet. Ærfugl hekker også spredt rundt hele øya, mens rødnebbterna hekker oppe i det nordvestre hjørnet.

Isbjørn kan påtreffes hvor som helst året rundt. Hvor mange isbjørner som oversomrer avhenger av havisens utbredelse og konsistens og bjørnenes næringstilgang. Det er ikke uvanlig at et større antall isbjørner samler seg rundt ilanddrevne hvalkadavre. Innenfor reservatet er det viktige hiområder for isbjørn. Kong Karls Land er kjent for stor tetthet av hi i gode isvintre. Av andre sjøpattedyr finnes ringsel, storkobbe, hvalross, vågehval og hvithval. Nordvest, nordøst og sørvest på Nordaustlandet, på Storøya og øst på Kvitøya har vi noen av de viktigste liggeplassene for hvalross på Svalbard. På de fleste av disse er det bare hanner, men i de senere år har hunndyr med unger også begynt å ta tilhold her. Disse er langt mer sårbare for forstyrrelser enn voksne hanner. Besøkende må derfor være ekstra forsiktige og holde stor avstand for å unngå forstyrrelser på steder der hunndyr med unger utgjør en del av hvalrossflokken.

Reinbestanden er fåtallig sammenlignet med sentrale deler av Spitsbergen og Edgeøya. Rein finnes likevel spredt over det meste av den isfrie delen av Nordaustlandet. Unntaket er Storøya og Kvitøya. Bestanden ble grovt anslått til 400–500 dyr ved tusenårsskiftet, men variasjoner i dødelighet og kalveproduksjon vil over tid påvirke antallet dyr betydelig. Fjellreven er vanlig. På Nordaustlandet finnes mange vann og vassdrag med røye – både av den stasjonære og den sjøvandrende (anadrome) typen. Fiske etter røye er ikke tillatt.

Oppdatert mai 2015

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø